Print this page

Svaz Čechů potřetí zorganizoval poradu o mateřském jazyce

  • Posted on:  čtvrtek, 04 červen 2015 00:00

SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE PŘÍNOSNÉ A NUTNÉ

Sympozium o českém jazyce se konalo v organizaci Svazu Čechů 22. května 2015 v Českém domě v Daruvaru už potřetí. Začalo debatou s žáky základních a středních škol a pokračovalo přednáškami domácích i češtinářů z ČR.

Na všech dosavadních sympoziích velice zaujaly přednášky PaeDr. Ivo Martince, CSc. z katedry českého jazyka a literatury a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Letos byla tématem jeho přednášky Jazyková specifika komunikačních strategií v současné češtině. Jeho výklad, v kterém přítomné seznámil s termíny z oblasti komunikace, se sledoval v naprostém klidu a velice soustředěně. Byl velice zajímavý a poučný.
Následovalo představení dvou diplomových prací. Mgr. Emílie Sedláčková obhájila na Filozofické fakultě v Zářebu práci pod názvem Česká nářečí v okolí Daruvaru – vesnice Malé Zdence. Mgr. Tijana Trbojevićová tamtéž obhájila práci Jazyková a stylistická analýza překladu povídky Milana Kundery Nikdo se nebude smát. Obě se v roli přednášejících sympozia zúčastnily poprvé.
Mgr. Libuše Stráníková, která vystoupila na všech dosavadních sympoziích a dvakrát se věnovala pojednáním dialektologickým, letos věnovala pozornost slovníkové tvorbě: oboustranným i jednostranným chorvatsko-českým a česko-chorvatským překladovým slovníkům. Byl to zajímavý a poučný přínos a pro mnohé účastníky sympozia překvapivé zjištění, kolik slovníků tohoto druhu existuje, a zejména kolik jich vzniklo ve zdejší krajanské komunitě.
O zkušenostech české učitelky pod názvem Jak vážně přistupujeme k češtině hovořila Mgr. Marina Koláčková Novoselová, která učí češtinu modelem C. Podle jejích zkušeností se češtině tímto modelem učí většinou děti, které nemají český původ a využívají příležitost učit se jazyku zdarma. Položila otázku, jak zorganizovat výuku modelem C ve velkých městech, jak přivést děti do české školy, čí je to úkol, zdůraznila, že pro tento model nejsou učebnice kromě pro první třídu. Touto otázkou se obírali i představitelé dvou Besed. Připomněla také příležitost, která se nabízí změnou kurikula.
Sympozium skončilo informací o jazykové olympiádě. Zúčastnila se ho řada učitelů z obou základních škol, z gymnázia, novináři Jednoty, žáci gymnázia a základních škol, členové některých Besed. Z diskusí vyplynulo, že je o jazyk třeba velice pečovat, že je to rostlinka krásná a mnohonásobně užitečná, ale velice citlivá, že je s ní třeba nakládat velice opatrně, uvážlivě a s láskou. Jak je to nutné, doložily i mnohé mluvené projevy účastníků sympozia. To znovu potvrdilo naléhavou potřebu pořádat sympozia i v příštích letech. Věra Vystydová/ld

Čeština a gymnazisté
Sympozium začalo debatou s gymnazisty na téma My a čeština. Zúčastnilo se jí kolem osmdesáti žáků daruvarského gymnázia a osmé třídy české základní školy Daruvar se svými učiteli a řediteli. Debatu vedla Mgr. Marina Koláčková Novoselová. Snažila se zjistit, co pro žáky čeština znamená, co znamená pro jejich budoucnost. Když se debata po jejím velkém úsilí a za podpory zástupce velvyslance ČR v Záhřebu Miroslava Kolatka a některých učitelů rozproudila, vyplynula z ní už známá fakta: česky spolu nemluví, mají čtyři vyučovací hodiny týdně navíc, jen málo z žáků mluví česky doma..., jen jedna ze studentek má v úmyslu studovat češtinu v ČR. Podle nich by výuka češtiny měla být taková, aby hodiny nepociťovali jako zátěž, měla by být ve vyučovacím procesu rovnoprávná s chorvatštinou... O významu češtiny na pracovním trhu EU k nim promluvil PaedDr. Ivo Martinec, CSc., taktéž zástupce velvyslance ČR. O vlastních zkušenostech, pokud jde o zaměstnání, hovořili učitelé z obou českých základních škol. Vzhledem k tomu, že nikdo nezastupuje poradkyni pro české školy (mateřská dovolená), Svaz Čechů by se měl, pokud jde o češtinu jako vyučovací jazyk, zapojit do chystaných změn kurikula.
Debatu uzavřela moderátorka sympozia, předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková konstatací, že debata je dobrým začátkem pro její pokračování na sympoziu o českém jazyce příštího roku.

sym2

Olympiáda v českém jazyce
Učitelka Naďa Sviderková z ČR seznámila přítomné s jazykovou olympiádou, kterou uspořáda v základních školách v Daruvaru a Končenicích. Potěšil ji zájem o účast v soutěži (všichni žáci, kteří se učí češtině, i žáci z chorvatských tříd), výsledky byly ale smutné, konstatovala.

Read 734 times