O krajanském vzdělávacím programu

  • Posted on:  středa, 14 únor 2024 00:00

DOPIS Z VELVYSLANECTVÍ
Velvyslanec České republiky v Záhřebu J. E. Milan Hovorka informoval o Programu podpory českého kulturního dědictví na rok 2024.

Vážená paní předsedkyně,
za námi je náročný, ale dovolil bych si říci, že i úspěšný rok 2023. Podařilo se úspěšně realizovat mnoho akcí, mezi kterými bych chtěl především vzpomenout Dožínky, které přispěly k prohloubení spolupráce České republiky s krajanskou komunitou, jakož i k celkové spolupráci s Chorvatskou republikou. Významně k tomuto přispěly i vzájemné návštěvy vysokých českých a chorvatských představitelů. Chtěl bych Vám, Vašim spolupracovníkům ve Svazu i v Jednotě a všem členkám a členům Českých besed při této příležitosti poděkovat za srdečné přijetí a výbornou spolupráci.
Nepochybuji, že i v letošním roce nás čeká mnoho zajímavých událostí, včetně 150. výročí založení nejstarší České besedy v Chorvatsku, na které se již teď osobně velmi těším. Přeji Vám a všem našim krajanům mnoho elánu, pevné zdraví a radost ze spolkové činnosti, která má ten krásný a vznešený cíl – udržet český jazyk a kulturu v Chorvatsku živý i pro budoucí generace.
S přátelským pozdravem, Milan Hovorka

Vážená paní předsedkyně,
dovolte, abych Vás tradičně informoval o parametrech Programu podpory českého kulturního dědictví na rok 2024. Program se i nadále skládá ze dvou částí – krajanského vzdělávacího programu včetně výuky českého jazyka a literatury a poskytování peněžních darů na krajanské projekty.
Krajanský vzdělávací program i v letošním roce zahrne semestrální stipendijní studijní pobyty, čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany a dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit. Pokračuje také vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám a lektorů českého jazyka a literatury na vybrané vysokoškolské vzdělávací instituce.
Dovolte mi v této souvislosti připomenout nezbytnost dodržení termínu pro registraci účastníků všech semestrálních stipendijních studijních pobytů i jazykových kurzů. Registrace se i nadále provádějí prostřednictvím elektronického systému. Vyplněnou přihlášku je následně nutno vytisknout v jednom (u jazykových kurzů) či ve dvou (u semestrálních pobytů) exemplářích a spolu s dalšími dokumenty obratem zaslat na náš zastupitelský úřad. Formuláře je nutno vyplnit do 15. března 2024, s výjimkou jednosemestrálního studia v letním semestru 2024/2025, kde je termín 15. srpna 2024. Velmi doporučuji, aby kandidáti ihned po odeslání přihlášky kontaktovali naše velvyslanectví a informovali jej o tom, neboť velvyslanectví nemá do elektronického systému přístup a vytištěné přihlášky, zasílané poštou, se mohou zpozdit. Doporučuji také přihlášky zasílat s dostatečným předstihem, aby bylo v případě nutnosti možné včas opravit chyby nebo doplnit chybějící dokumentaci.
Upozorňujeme na změnu u semestrálního stipendijního studijního pobytu. Nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. Uchazeči o stipendium musí od roku 2024 před zase dáním výběrové komise povinně absolvovat online test úrovně českého jazyka. Termíny pro absolvování testu budou známy koncem února 2024. Informace bude zveřejněna na webových stránkách ZÚ, MZV i DZS. Přihlášení uchazeči obdrží informaci termínu testu také na email uvedený v přihlášce. Student musí získat během studia určitý počet kreditů (informaci o kreditech podá před začátkem studia příslušná fakulta), při nesplnění studijních povinností může být studium ukončeno.
Pro všechny kurzy v rámci krajanského vzdělávacího programu platí, že podmínky a forma jejich konání stejně jako podmínky vstupu do České republiky se mohou během roku. Potenciálním zájemcům i budoucím přijatým kandidátům rádi zodpovíme všechny jejich dotazy. Prosím ujistěte je, že nás mohou kdykoliv kontaktovat, nejlépe emailem. Do konce února nechť se obracejí na pana Jiřího Hušnera (jiri.husner@ mzv.gov.cz). Budu také velmi rád, pokud s podmínkami a termíny pro podávání přihlášek na kurzy pro krajany tak jako každoročně seznámíte krajany prostřednictvím týdeníku Jednota.
Co se týče poskytování peněžních darů na krajanské projekty, žádosti je třeba podávat do 1. srpna 2024. Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR i nadále upřednostňuje projekty týkající se konkrétních a tradičních aktivit spolků a podporu českých škol spíše než údržbu a opravy různých objektů. Stejně tak i nadále platí, že z prostředků daru nelze hradit investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, dary či daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud je příjemce daru jejich plátcem.
Vedle obou paních učitelek vyslaných DZS a působících na základě dohody se Svazem Čechů pokračuje letos v činnosti i lektorát českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu, kde je od r. 2022 lektorkou paní Zdeňka Kohoutková. Studenti bohemistiky s její podporou vyjadřují velký zájem o prohloubení kontaktů s krajanskou komunitou, obzvláště pak se Svazem Čechů a školami v Chorvatsku, kde se učí čeština. Předpokládám, že Vás v tomto smyslu budou během roku kontaktovat. Velmi mne těší, že k takovýmto snahám o propojování dochází a budu rád, když z těchto kontaktů vzejdou nové nápady, iniciativy či projekty. Pokud zde může být naše velvyslanectví jakkoliv nápomocno, neváhejte nás kontaktovat.
Všechny důležité informace a doporučení k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2024 najdete v přiloženém čtyřstránkovém dokumentu, kde najdete i odkazy na online formuláře přihlášek do krajanských kurzů a žádostí o peněžní dary, včetně aktuálních pravidel pro jejich poskytování. Tento dokument je také umístěn na webových stránkách velvyslanectví (v české verzi) v sekci „Krajané“, konkrétně pak na adrese:
https://mzv.gov.cz/zagreb/cz/krajane/studijni_a_vzdelavaci_prilezitosti_pro/index.html
Využívám také této příležitosti, abych Vám poděkoval za včasné zaslání vyúčtování peněžních darů na krajanské projekty realizované v roce 2023.

KRAJANSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY V ZAHRANIČÍ
Za účelem podpory krajanských komunit i jednotlivců vytvořila vláda České republiky Program podpory českého kulturního dědictví
v zahraničí. Stávající program je platný na léta 2021–25 a skládá se ze dvou částí, kterými jsou krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí a poskytování peněžních darů na krajanské projekty.
Česká republika každoročně nabízí několik modelů, ve kterých krajané mohou zdokonalovat své znalosti českého jazyka a reálií či studovat na vysokých školách v ČR. Prostřednictvím velvyslanectví a krajanských spolků jsou každoročně vypisována výběrová řízení k účasti v těchto kurzech.
Podrobné informace jsou k dispozici na webu Domu zahraniční spolupráce.

SEMESTRÁLNÍ STUDIJNÍ POBYTY NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR
Stipendijní studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce podporované udělením studijního stipendia vybraným krajanům. Nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Uchazeči o stipendium musí od roku 2024 před zasedáním výběrové komise povinně absolvovat online test ke zjištění úrovně českého jazyka. Termíny testu budou zveřejněny koncem února 2024 na webových stránkách velvyslanectví (ZÚ), MZV i DZS.
K přihlášení je třeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou: 15. 3. 2024 pro jednosemestrální studium v zimním semestru a dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2024/2025, 15. 8. 2024 pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2024/2025.

ČTYŘTÝDENNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO KRAJANY V PODĚBRADECH V TERMÍNU 8. 7. – 2. 8. 2024
Kurz je určen pro české krajany starší 18 let, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů v letním období ve skupinách podle vstupní úrovně jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program – besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
K přihlášení je třeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS, a to do 15. 3. 2024.

DVOUTÝDENNÍ KURZ METODIKY VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA V PRAZE V TERMÍNU 26. 8. – 6. 9. 2024
Kurz je určen především pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitelé u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu, náslechy a výlety.
K přihlášení je třeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS, a to do 15. 3. 2024.

Read 61 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi