Katalog informacija

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu
Katalog informacija NIU „Jednota“, Daruvar

Katalog informacija NIU „Jednota“, Daruvar

 

  1. UVODNE ODREDBE
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje NIU „Jednota“ Daruvar s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire,
s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.
Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje NIU „Jednota“ Daruvar glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama NIU „Jednota uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. NIU „Jednota“ može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
NIU „Jednota“ uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

2. SADRŽAJ KATALOGA
NIU „Jednota“ je ustanova čija je djelatnost:
- izdavačka i tiskarska djelatnost: umnožavanje snimljenih zapisa,
- djelatnost novinskih agencija,
- fotografske djelatnosti,
- promidžba (reklama i propaganda),
- djelatnost pakiranja,
- kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu,
- tajničke i prevoditeljske djelatnosti,
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- izrada i dizajn web stranica, pružanje multimedijalnih usluga putem interneta i drugih informatičkih   
  medija
- ostale poslovne djelatnosti, d. n.
Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ustanova će obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz st. 1.
Informacije u katalogu su razvrstane prema odjelima, koji raspolažu pojedinim informacijama:
1. Ravnatelj
2. Grafičko-tehnički odjel
3. Pravni, kadrovski i opći poslovi
4. Financije

OPĆENITE INFORMACIJE O NIU JEDNOTA:

 Rb. Informacije    Opis sadržaja  Način osigur.
pristupa inform.
Vrijeme ostv.
prava na pristup
 
 1.  Podaci  Osnovni podaci o NIU „Jednota“  web stranica, preslika  trajno
 2.  Podaci  Popis izdanja  web stranica, preslika  trajno
 3.  Podaci  Cjenik izdanja  web stranica, preslika  trajno
 4.  Podaci  Cjenik usluga oglašavanja  web stranica, preslika  trajno
 5.  Podaci  Cjenik oglasa pred izbore  web stranica, preslika  trajno


Ured ravnatelja raspolaže slijedećim informacijama:

 Rb. Informacije    Opis sadržaja  Način osigur.
pristupa inform.
Vrijeme ostv.
prava na pristup
 
 1.  Podaci  Unutarnje ustrojstvo - organizacija

 web stanica, uz zahtjev

 trajno
 2.  Podaci  Predstavljanje i zastupanje  Preslika uz zaht.  
 3.  Izvješće  Godišnje izvješće o radu i poslovanju  web stranica  trajno
 4.  Izvješće  Plan izdavačke djelatnosti  web stranica  trajno
 5.  Podaci  Upravno vijeće  Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 6.  Podaci  Stručno vijeće  Preslika uz zahtjev  U zakon. roku

Grafičko – tehnički odjel vodi art direktor. Sudjeluje u kreiranju i grafičkom uređenju izdanja NIU Jednote i drugim zadacima koji spadaju u djelatnost ustanove. Elektronski elaborira slike te brine o arhivi fotografija redakcije.

 Rb. Informacije    Opis sadržaja  Način osigur.
pristupa inform.
Vrijeme ostv.
prava na pristup
 
 1.  Podaci  Arhiv fotografija  Uz zahtjev  trajno


 
Pravne, kadrovske i opće poslove vodi tajnik ustanove. Oni se sastoje u brizi o ispravnosti i zakonitosti, te međusobnoj povezanosti svih općih akata, obavljanju svih administrativnih i sekretarskih poslova za potrebe ravnatelja, vođenje urudžbenog zapisnika, arhiviranje dokumenata, likvidacija putnih računa, vođenje zapisnika na sastancima i ostalo. Obavlja poslove javne nabave usluga i to: provodi nabavu putem javnih nadmetanja, priprema kompletne natječajne dokumentacije, izrađuje planove nabave, prati realizaciju ugovora, izrađuje statistiku o provedenim postupcima.

 Rb. Informacije    Opis sadržaja  Način osigur.
pristupa inform.
Vrijeme ostv.
prava na pristup
 
 1.  Dokumenti  Akti NIU „Jednota“  web stranica  trajno
 2.  Izvješće  Statistički podaci o zaposlenicima
-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema
 preslika  u zakon. roku
 3.  Izvješće  Osobni i posebni podaci o zaposlenicima  nedostupno  trajno
 4.  Izvješće  Informacije iz urudžbenog zapisnika
o poslanoj i pristigloj pošti
 Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 5.  Izvješće  Informacije o arhiviranju dokumentacije,
pretraživanju arhivske građe
 Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 6.  Izvješće  Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara  Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 7. Izvješće  Informacije o osiguranju i vrstama osig.  Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 8.  Plan  Plan javne nabave  web stranica
preslika
 u zakon. roku
 9.  Dokumenti  Natječaji za provođenje postupaka i načina
javne nabave i natječajna dokumentacija
 web stranica
preslika
 u zakon. roku
 10.  Izvješće  Izvješće o provedenim postupcima javne nabave

 web stranica
preslika

 u zakon. roku
 11.  Ugovori

 Ugovori o nabavi roba, radova i usluga
te izvješće o izvršenju ugovora
u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi

 web stranica
preslika
 u zakon. roku
 12.  Izjava  Izjava po čl. 5.c. Zakona o javnoj nabavi  web stranica, preslika  u zakon. roku

Financije vodi voditelj računovodstva i financija, koji izrađuje financijske izvještaje, obavlja pravodobno i zakonito plaćanje svih obveza i knjiženje svih poslovnih događaja; provodi obračun plaća i naknada; izrađuje izvješća i organizira provođenje godišnjih popisa sredstava u NIU Jednota, izrađuje prijedloge godišnjih i višegodišnjih proračuna sredstava , te obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava.

 Rb. Informacije    Opis sadržaja  Način osigur.
pristupa inform.
Vrijeme ostv.
prava na pristup
 
 1.  Izvješće  Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna
izvješća o financijskom poslovanju
– prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja
 Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 2.  Izvješće  Financijski plan, rebalans plana  Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 3.  Izvješće  Statistička izvješća prema programu
statističkih istraživanja
 Preslika uz zahtjev  u zakon. roku
 4.  Podaci  Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama,
drugom dohotku i autorskim honorarima
 nedostupno  trajno


3. NAMJENA
Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

4. NAČIN OSIGURAVANJA
Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

5. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Ravnateljica:
Lidija Dujmenović

Nabava - Zakázky

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za tiskanje tiskovina za pripadnike češke nacionalne manjine u godini 2024.

Odluku povjerenstva možete otvoriti NA SLJEDEĆEM LINKU, a zapisnik OVDJE.

Poziv na dostavu ponuda za tiskanje tiskovina za pripadnike češke nacionalne manjine na češkom jeziku u godini 2024.

 

Dana 20. studenoga 2023. godine NIU Jednota Daruvar, Trg kralja Tomislava 7, 43500 Daruvar, objavljuje Poziv na dostavu ponuda za tiskanje tiskovina za pripadnike češke nacionalne manjine na češkom jeziku.

Poziv i obrasce mogli ste PREUZETI NA SLJEDEĆEM LINKU.

Nabava usluga

Pravilnik o provedbi postupaka nabava

Pravilnik o provedbi postupaka nabava

Pravilnik o provedbi postupaka nabava

Statističko izvješće o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Interni akt o provedbi postupaka bagatelne nabave
I. Dopuna internog akta o provedbi postupaka bagatelne nabave

Natječaj - Výběrové řízení