Nové tituly nejen z Jednoty

  • Posted on:  pátek, 04 září 2020 00:00
  • Written by 

V druhé polovině roku 2019 a v prvním pololetí roku 2020 vyšlo nákladem Jednoty několik titulů, o kterých se v krátkosti zmíníme. Patří sem autobiografický román Rudy Turka, učebnice Čeština barevně 2, publikace k 40 letům daruvarské divadelní skupiny Sebranka, ročenka České besedy Daruvar i nejnovější číslo publicistického časopisu Přehled. Představíme také novou fotografickou monografii Požežsko-slavonského županství, na které pracoval i krajan archivář Goran Hruška.

Nové číslo Přehledu
Již obvykle dostávají předplatitelé Jednoty nové číslo Přehledu kulturních a historických, literárních a školských otázek v týdnu, kdy nevychází nové číslo Jednoty, tedy začátkem srpna. Nejinak tomu bylo i letos.
Letošní 38 číslo Přehledu se v rubrice Historické obzory věnuje rozboru krajanského památníku (spomenar) z počátku 20. století. Zabývají se ním Jana a Václav Kočí z Olomouce. Ve své vědecké práci podrobně rozebírají jednotlivé záznamy, zjišťují zajímavé okolnosti, ve kterých různí příbuzní a známí věnovali majitelce různé verše, texty a kresby na památku. Sledují také jazyk, kterým jsou příspěvky psány a vztah k češství.
V rubrice Jazyk a literatura Helena Stráníková pojednává o činitelích působících na uchování jazyka a identity u příslušníků zdejší české menšiny. Dospívá k závěru, že se respondenti přizpůsobují svému okolí. Vyhýbají se například tomu, aby mluvili česky, pokud jim někdo z přítomných nerozumí. Monika Veltruská studuje mluvčí zděděného jazyka. Jazyk chorvatských Čechů má podle ní jinou podobu, než je ten, který si osvojují rodilí mluvčí v dnešním Česku, proto je to jazyk zděděný. Andrea Preissová Krejčí se zabývá češtinou jako naší mateřštinou. Přimlouvá se pro zachování spisovné podoby češtiny, pro zabývání se vlastní historii a kulturou a vytváření vlastní kultury. Vyjmenovává významné publikace zabývající se naší komunitou, která je pro ni jinačí a jedinečná, jakož i jména významných menšinových pracovníků a autorů. Hana Žižková přibližuje čtenářům novinku na internetu, stránku Slovo v kostce, díky němuž lze důkladně prostudovat výskyt jednotlivých slov, jejich užití či frekvenci. Najít je lze na adrese korpus.cz/slovo-v-kostce. Mája Burgerová popisuje svůj projekt s názvem Kde cítím jazyky?, v jehož rámci s žáky České doplňovací školy přemýšlela nad jejich identitou a tím, jak a kde cítí češtinu.
V rubrice Osobnosti nám Sylvie Sittová přibližuje barona Františka Trencka, slavného vojevůdce, kterému byla věnována celá výstava uspořádaná Muzeem města Brna a fakultami Masarykovy univerzity. Výstava hostovala v Požeze a v Bjelovaru, před pandemií koronaviru byla plánovaná také v Slavonském Brodu a Pakraci. Marijan Lipovac popisuje, jak chorvatské hlavní město Záhřeb v březnu 1940 vítalo slavného nositele Nobelovy ceny za chemii Lavoslava Ružičku, švýcarského občana, chorvatského krajana s českým původem.
Rubrika nové knihy představuje několik zajímavých titulů. Libuše Stráníková představuje sbírku Literární tvorba Záhřebských Čechů, jakož i sbírku Na správné cestě Mirka Knížka. Věra Vystydová píše o sbírce divadelních her V království divadel Světlušky Prokopićové, Marijan Lipovac představuje chorvatský překlad Hovorů s T. G. Masarykem Karla Čapka, Željko Podsedník uvádí monografii Mato Pejiće o 140 letech daruvarského Sboru dobrovolných hasičů. Libuše Stráníková představuje své dílo Čtyřicet let s divadlem, vydané k výročí divadelní skupiny Jiřiny Staňové. Je tu recenze Jaroslava Pánka k titulu Češství v nás. České školství a jeho vliv na zachování české národní identity v Chorvatsku, který podepsaly Andrea Preissová Krejčí, Jitka Staňová Brdarová a Jana Kočí. Přehled uzavírají životopisy autorů studií a článků.

Nová učebnice a pracovní sešit Čeština barevně 2 pro Model C
Po dlouhé odmlce vyšly tiskem nová učebnice a pracovní sešit pro výuku českého jazyka a kultury Modelem C, nazvaná Čeština barevně 2, autorky Elenky Podsedníkové. Navazuje na učebnici Čeština vesele 1, která vyšla v roce 2011. Je určena pro druhý ročník.
Učebnice je velmi bohatě vybavená a líbivě ilustrovaná. Na 120 stránkách zpracovává učivo týkající se školy, třídy a chování v ní, společnosti, příbuzenských vztahů, povolání, číslovek a číslic, abecedy, hlásek, písmen, slov a vět, psaní a čtení, slušného chování, lidského těla a zdravovědy, zvířat, protikladů a jevů spojených se všemi ročními obdobími. Bohatá příloha přináší krásné české verše, písničky, říkadla a hádanky, pohádky a příběhy. Navíc jsou k učebnici přiložené karty – Pexeso s chorvatskými a českými názvy povolání a další s protiklady.
Padesáti šestistránkový pracovní sešit obsahem sleduje témata zpracovávaná v učebnici. Na rozdíl od barevných výkresů je ilustrovaný početnými kresbami, které si žáci mohou vybarvit sami. V pracovním sešitě jsou doplňovačky, osmisměrky bludiště, křížovky, omalovánky a samozřejmě především slovní úkoly. V rubrice opakování je celá řada cvičení spojených s texty v učebnici.
Redakci učebnice a pracovního sešitu provedla Marie Sohrová, graficky je upravila Lidija Dujmenovićová a ilustrovali Jolana a Goran Petrinićovi. Vytiskla Tiskara Zelina a.s.
Z krásné pestré učebnice a hravého pracovního sešitu mohou mít žáci i jejich učitelé upřímnou radost.

RUDA TUREK: Zlomky života
V červnu roku 2019 vyšla v edici Krajanská tvorba NVI Jednota kniha nazvaná Zlomky života krajanského autora Rudy Turka. Jsou v ní autorovy paměti z prvních dvaceti let jeho života, které ale sepsal už v pokročilém věku.
Knihu rozdělil do pěti kapitol. V první z nich R. Turek vyjmenovává své předky, kteří se do dnešního Lipovce přistěhovali v 19. století a uvádí vzpomínky svých prarodičů na tehdejší těžké začátky. V dalších kapitolách postupně popsal své dětství, začátek školní docházky, domov, celou rodnou ves i zdejší tradice, nově založenou českou školu v Daruvaru a učitelé působící v ní. Kapitola o školení na chlapeckém semináři arcibiskupského gymnázia dokumentuje život v Záhřebu v třicátých letech. Autor velice usiloval, aby studoval na duchovního, ale v Čechách. Podrobně je popsána korespondence s osobami, které mu v tom záměru měly pomoci, jeho záměr ale nevyšel. Dostává se na právnickou fakultu v Záhřebu. Stylem sobě vlastním barvitě popisuje tehdejší Záhřeb a zvyklosti života v něm.
Kniha vyšla jako brožovaný výtisk na 168 stránkách. Hlavní a odpovědnou redaktorkou nakladatele je Jana Staňová, redaktorem byl Željko Podsedník, jazykovou úpravu provedla Libuše Stráníková. Graficky a technicky knihu upravila Lidija Dujmenovićová, ilustroval Goran Petrinić a vytiskla tiskárna Tiskara Zelina d. d. Kniha je k dostání v Jednotě za 30 kun, můžeme ji zaslat poštou.

Pomníček divadelnímu ochotnictví
Začátkem roku spatřila světlo světa kniha 40 let s divadlem – Sebranka ČB1 autorky Libuše Stráníkové. Vyšla nákladem České besedy Daruvar ke kulatému výročí divadelní skupiny Jiřiny Staňové.
Po úvodním slovu Zdenky Turkové a citátech Josefa Knytla a Jiřiny Staňové autorka představuje divadelní skupinu a její začátky, které nebyly divadelní, ale taneční. Podrobně se věnuje každému z třiceti tří představení, které skupina doposud uvedla. Texty jsou bohatě ilustrovány fotografiemi. Uvádějí se přání od přátel k čtyřicátému výročí skupiny. Zvláštní kapitola uvádí vzpomínky lidí, kteří ve skupině během 40 let působili. Všichni jsou vyjmenováni i s počtem vystoupení, ve kterých účinkovali – herci, režiséři, statisté, nápovědy, inspicienti, kostyméři, maskéři, tvůrci scény, osvětlovači, technici i hudebníci.
Knihu vytištěnou na křídovém papíru vkusně graficky upravila Lidija Dujmenovićová. Je znát, že přípravě knihy její autorka L. Stráníková věnovala velmi hodně svého času, lásky a úsilí.  

Ročenka k výročí daruvarské Besedy
V druhé polovině července vyšla vlastním nákladem ročenka, připravovaná k zajímavému, 111. výročí České besedy Daruvar. Publikaci s pevnou vazbou na křídovém papíře redigovala Libuše Stráníková, připravil ji besední redakční kruh se spolupracovníky, graficky redigovala Lidija Dujmenovićová a vydala NVI Jednota.
Ročenka, ke které úvodem promlouvá předsedkyně Željka Zadrová, je koncipovaná v podobě čtrnácti jednotlivých příběhů. Ty jsou zaměřeny na jednotlivá období a jednotlivé činnosti. Zabývají se založením krajanského spolku, divadlem, knihami a knihovnou, folklorními tradicemi, zpěvem a pěveckým sborem, Dožínkami, Dny české kultury, českou základní a mateřskou školou, radioamatéry, sportováním, besedním stánkem – Českým domem, technickým zázemím, dobrovolnickou činností a přátelskými vazbami.
Po úvodním textu se důraz v jednotlivých kapitolách klade na posledních jedenáct let činnosti každé z nich. V závěru knihy je stručná kronika všech besedních událostí a akcí v posledních jedenácti letech, shrnutí v chorvatském jazyce a výčet použitých pramenů a literatury.
Besední ročenka by měla být slavnostně pokřtěna na valné hromadě České besedy Daruvar, jakmile to kvůli současné situaci bude možné. Text Ž. Podsedník

Fotografická monografie Požežsko-slavonského županství
Z regionálních sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli, že byla v Požeze 21. května ke Dni Požežsko-slavonského županství slavnostně pokřtěna monografie bohatě ilustrovaná fotografiemi.
Představení proběhlo ve velkém sále županského shromáždění, kvůli epidemiologickým opatřením před menším počtem hostů. Kniha, na jejímž vzniku se podílela skupina autorů, mezi nimiž byl i krajan Goran Hruška z požežského archivu, vyšla u příležitosti 810 let od první zmínky o Požežském županství a 27 let od ustanovení dnešního Požežsko-slavonského županství.
Požežsko-slavonský župan Alojz Tomašević mluvil o dobrých sousedských vztazích s pěti okolními kraji. Uvedl, že záměrem vydání publikace bylo prostřednictvím fotografií přiblížit krásu pěti nádherných měst a pěti obcí v županství, které stojí za to navštívit.
Předsedkyně županského shromáždění Josipa Miličevićová ve svém slavnostním projevu mezi jiným uvedla, že „Požežsko-slavonské županství je kousek zemského ráje, což poznali ještě staří Římané, kteří ji nazvali Zlatým údolím.“  Podle 034portal.hr připr. žp

Read 395 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi