Print this page

Pouť svaté Ludmily

  • Posted on:  středa, 17 listopad 2021 00:00

1100 LET OD SMRTI ČESKÉ SVĚTICE
Každý na tomto světě je jedinečný. Naše životní poutě se od sebe liší. Místa, která procházíme, lidé, se kterými se potkáváme, doba, ve které se pohybujeme, to vše vytváří naši osobnost, to vše určuje, jakým budeme člověkem. Nebylo tomu jinak ani u jedné z nejslavnějších babiček české historie, ženy, učitelky, vychovatelky, panovnice, a především silné osobnosti českých dějin, svaté Ludmily. V letošním roce si připomínáme 1100 let od její smrti, lze tedy bez nadsázky říci, že slavíme rok svaté Ludmily.

Kdo byla svatá Ludmila
Svatá Ludmila se narodila kolem roku 860, ale přesné datum narození není známo. Pohybujeme-li se v této dávné době, musíme počítat s tím, že s faktografickými prameny to bude trochu složité. O osobnostech této doby se dozvídáme především z kronik, ale ty jsou velmi často tendenční, poplatné době, a ne vždy zcela přesné. Co se životů světců a světic týče, mohou nám jako pramen posloužit také legendy, ale opět musíme počítat s tím, že legenda jako žánr hagiografické literatury, který vypráví o životě, skutcích a mučednické smrti světic a světců, je ovlivněna náboženským přesvědčením, navíc vzniká s jistým historickým odstupem, který může věrohodnost informací činit poněkud diskutabilní.
O životě svaté Ludmily se tak dozvídáme především z těchto pramenů, kterým vévodí např. Kristiánova legenda, a také z legend týkajících se jejího vnuka, patrona české země, svatého Václava. Kromě toho, že nelze s jistotou určit datum narození svaté Ludmily, vedou se spory i o to, kde se narodila. Nejčastěji se uvádí město Mělník, ale Kristiánova legenda říká, že pocházela ze „srbské země“. Je však spekulativní, jaké území tím autor skutečně myslel. Mělník však přijal svatou Ludmilu za svoji a dodnes se zde konají slavnosti svaté Ludmily, je zde také kostel zasvěcený právě jí a také se říká, že vinice v okolí města byly založeny právě touto slavnou ženou. Proto je také svatá Ludmila mj. patronkou vinařství a vinic.
Jisté však je, že svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I. Do manželství Ludmila vstoupila asi jako čtrnáctiletá či patnáctiletá a během přibližně čtrnácti let manželství porodila nejméně šest dětí. Známá jsou pouze jména dvou synů Spytihněva (875–915) a Vratislava (cca 888–921), kteří postupně usedli na knížecí stolec.

Ludmila versus Drahomíra
Během Ludmilina života se jednou z klíčových událostí stává přijetí křesťanství. Se svým manželem Bořivojem I. přijali roku 882 křest na Moravě přímo z rukou slovanského věrozvěsta, arcibiskupa Metoděje. Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům, pravděpodobně nejsilnějšímu knížecímu rodu této doby, získat politickou převahu a nadvládu na tehdejším českém území.
Předpokládá se, že po smrti svého manžela neodešla do ústraní, jak bylo tehdy běžné, ale účastnila se veřejného dění, čímž se zasloužila o přechod vlády na své syny, kteří byli v době úmrtí svého otce ještě nedospělí. Na knížecí stolec nastoupil nejprve nejstarší syn Spytihněv, který ale v roce 915 umírá a vlády se ujímá jeho bratr Vratislav I., který se ožení s Drahomírou ze Stodor a stává se otcem svatého Václava a jeho bratra Boleslava.
I Vratislav I. však poměrně brzy umírá a je třeba rozhodnout o tom, kdo bude v českých zemích vládnout.
O věcech vlády v těchto dobách kromě panovníka, rozhodovalo tzv. kmenové shromáždění, a to   rozděluje moc mezi Ludmilu a její snachu Drahomíru. Do Ludmiliny péče jsou svěřeni také tehdy ještě nezletilí synové Vratislava I., neboť i oni mají být vychováváni v křesťanské víře.
V legendách se často dozvídáme, že snacha sv. Ludmily, Drahomíra, byla křesťankou jen „na oko“, nikdy víru plně nepřijala, stále se hlásila k pohanství a spory těchto dvou žen pramenily tedy především z odlišné víry. Tato tvrzení však nebyla nikdy potvrzena ani vyvrácena. Dnešní historikové se spíše shodují, že nešlo o víru, ani vzájemnou nesnášenlivost tak příznačnou pro tchyně a snachy, ale čistě o vládu a mocenskou pozici, tedy o spor politický.
Ludmila „vyklízí pole“ a odchází dobrovolně na svůj hrad Tetín, ale ani to nestačí, neboť její vliv nejen na vnuka Václava, ale i na kmenovou radu byl pravděpodobně značný. Podle legend vše vrcholí jedné noci z 15. na 16. září roku 921, kdy na hrad pod rouškou tmy přichází dva vrazi (údajně najatí kněžnou Drahomírou), najdou Ludmilu modlící se v komnatě, vrhnou se na ni a uškrtí ji jejím vlastním šálem. Způsob vraždy, resp. vražedný nástroj byl zvolen pravděpodobně proto, aby nebyla prolita krev a Ludmila tak nemohla být svatořečena. Šála (šátek, závoj) se tak stává jedním z atributů neboli symbolů svaté Ludmily.
Svatá Ludmila byla pohřbena na hradě Tetín až do doby, kdy se vlády ujímá její vnuk Václav, který přenáší její ostatky do baziliky sv. Jiří na dnešním Pražském hradě a osnuje tak základy pražského biskupství a ještě více upevňuje křesťanskou víru v českých zemích.

Na Ludmilu se nezapomíná ani v Daruvaru
Abychom si připomněli tuto významnou světici i v české komunitě v Daruvaru, rozhodli jsme se s učitelkou Bohdanou Pěvou Šolcovou uspořádat nultý ročník edukativně turistické akce nazvané Pouť svaté Ludmily. Zúčastnili se jí také studenti Erasmu z České republiky. Připomněli jsme si místa spojená s životem první české světice, ale také zásadní události jejího života, a především její odkaz přetrvávající do dnešních dnů.
Vyrazili jsme tedy v ranních hodinách z městečka Sirač, které nám posloužilo jako důstojná náhrada za český Mělník a vydali se krásnou podzimní krajinou na přibližně jedenáctikilometrovou cestu zpět do Daruvaru. Čekalo nás několik zastávek, na kterých jsme se dozvídali důležité události a zajímavosti z Ludmilina života. Vyprávěli jsme o místech jako Tetín, Levý Hradec, Praha, kde v bazilice sv. Jiří odpočívá svatá Ludmila dnes, ale také o tom, jak žili naši předkové v 9. a 10. století.
Děti byly nadšeny z her a dalších aktivit, kterými jsme cestu ozvláštnili, a také díky těmto aktivitám si lépe zapamatovaly, proč je pro nás Ludmila tak důležitá, ale také jaký je odkaz jejího vnuka, svatého Václava.
Připomněli jsme si také, že svatá Ludmila je jednou z patronek české země. Je první ženou, která byla natolik vzdělaná a schopná, že mohla zastoupit muže na knížecím stolci. Díky své moudrosti a inteligenci je dnes vnímána také jako patronka učitelů a vychovatelů a v neposlední řadě je ochránkyní žen, matek a babiček. Jejími atributy (symboly) jsou šála, kniha, kříž a miska s hrozny, často bývá také zobrazována s malým svatým Václavem, kterého vychovávala a učila.
Vše jsme zaznamenávali do mapy a ukládali do naší paměti a na závěr jsme si při pohledu na město Daruvar, konečnou stanici naší pouti suplující Prahu, zazpívali píseň věnovanou svaté Ludmile.
Podzim tohoto roku je vyvrcholením nejrůznějších aktivit v České republice, které byly plně věnovány svaté Ludmile. Výstavy, návštěvy míst spojených s jejím životem, pouti, bohoslužby, školní programy atd., to vše ozdobilo rok 2021 a připomnělo nám sílu vzdělanosti, dobrotu srdce a pokoru, kterou v sobě nese tato osobnost. Jsme rádi, že také Daruvar je jedním z míst, které se mohlo připojit k oslavám, zejména v této nejisté době.
Svatá Ludmilo, babičko české země, oroduj za nás.
Text a foto Ilona Kirchnerová

Read 91 times