Oslava 90. výročí Československého ústavu zahraničního

VLADIMÍRU BÍLKOVI DĚKOVNÝ LIST A PAMĚTNÍ STŘÍBRNÝ LEV
Ve Strahovském klášteře se 15. ledna konalo setkání k devadesátému výročí založení Československého ústavu zahraničního. Tohoto velice významného výročí se na pozvání předsedy Jaromíra Šlápoty zúčastnil poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, který je také členem Československého ústavu zahraničního.

Program oslavy se skládal z několika částí. Po zahájení a přivítání hostů panem předsedou J. Šlápotou vystoupil významný český hudebník, skladatel a dirigent Felix Slováček. O historii Československého ústavu zahraničního mluvil profesor Ivo Barteček.
Připomněl zakladatele ČSÚZ, zároveň poděkoval všem, kteří v minulosti a současnosti podporovali a podporují činnost pro krajany a přátele v zahraničí. Konec oficiální části oslavy patřil slavnostnímu předání Děkovného listu a pamětního stříbrného lva. Předseda J. Šlápota vysvětlil symboliku: „Stříbrný lev byl vytvořen v roce 1949 v New Yorku a výtvarník, který ho vytvořil, ho daroval krajanské menšině. V roce 1949 ho dostávali ti, kteří se finančně podíleli na studiu dětí našich krajanů na vysokých školách. My jsme tohoto lva převzali a dáváme ho těm, kteří pro nás dělají opravdu něco významného.“
O průběhu oslavy, která se konala v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera, nás po návratu domů informoval poslanec V. Bílek: „Pro mne bylo velkou ctí zúčastnit se oslavy jménem svým, ale také jménem všech chorvatských krajanů a pozdravit všechny členy ČSÚZ a jejich hosty. Poděkoval jsem za všechno, co v posledních desetiletích dělá pro naše české základní a mateřské školy a české besedy. Bez takové významné pomoci by určitě nebylo možné na takové úrovni a za takových podmínek zachovávat náš mateřský jazyk, kulturu a tradice. Zvlášť jsem poděkoval panu Jaromíru Šlápotovi a paní Haně Hlaváčkové.“ Poslanec V. Bílek při této oslavě obdržel i nečekané uznání – Děkovný list a stříbrného pamětního lva. „ Jsem velice hrdý a vděčný za ocenění a uznání, které mi předseda ČSÚZ předal. Kromě mne byly na slavnost pozvané také bývalá dlouholetá předsedkyně Svazu Čechů a ředitelka školy paní Lenka Janotová a současná předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, které se z oprávněných důvodů oslavy nemohly zúčastnit.“ Připravila A.-M. Štrumlová Tučková, foto úřad poslance

NOVÉ DARY OD ČESKOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU ZAHRANIČNÍHO
Poslanec Vladimír Bílek převzal na oslavě devadesátého výročí Československého ústavu zahraničního Praha dar pro první třídu daruvarské České základní školy J. A. Komenského. Hned po návratu do Chorvatska poslanec v doprovodu ředitelky školy Marie Válkové, předsedkyně Svazu Čechů Anny-Marie Štrumlové Tučkové a své tajemnice Lidie Horvatové předal žákům a jejich učitelce Jitce Janotové Doležalové tři krabice výtvarných pomůcek a mapu světa. Žáci první B třídy si pomůcky pro výtvarnou kulturu hned se zájmem prohlédli, také zajímavě ilustrovaná mapa světa se všem velice líbila. Společně a sympaticky zvolali: „Děkujeme všem!“

CSUZ2

Z HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU ZAHRANIČNÍHO:
Československý ústav zahraniční byl založen 20. prosince 1928 se sídlem v Praze. Při svém vzniku byl a dnes opět je nevládním neziskovým občanským sdružením, zabývajícím se spoluprací s českými krajanskými spolky a sdruženími ve světě. O jeho vznik se zasloužili Tomáš Garrigue Masaryk, prezident ČSR, a Msgre Jan Šrámek, v roce 1928 ministr sociální péče ve vládě ČSR. Zásluhu měla i Národní rada československá a osobně řada jejích spolupracovníků, zejména JUDr. Jan Auerhan, který byl zvolen prvním předsedou Československého ústavu zahraničního.
V letech 1928–1939 Československý ústav zahraniční zmapoval krajanské komunity ve světě, navázal styky s jejich spolky a organizacemi, rozvinul vzájemnou spolupráci a zasloužil se o přiblížení života a potřeb krajanů domácí veřejnosti v Československu. O krajanech ve světě se hovořilo jako o živé větvi národa doma ve vlasti. V letech 1939–1945 byla činnost Československého ústavu zahraničního zakázána. Po válce v květnu 1945 se bývalí funkcionáři a členové zasloužili o obnovení činnosti Československého ústavu zahraničního. Rozvinuli ji zejména tím, že s pomocí úřadů otevřeli kancelář Československého ústavu zahraničního, obnovovali zpřetrhané kontakty, a vedle své krajanské činnosti se Československý ústav zahraniční v letech 1946–1949 významně podílel na reemigraci 220 tisíců krajanů z celého světa do vlasti. V letech 1948–1958 se na Ústav promítlo složité politické období po únoru 1948.
V září 1989 se Československý ústav zahraniční po několikaletém úsilí opět vyčlenil z příslušnosti k státnímu orgánu, a než se stačilo rozhodnou o jeho „nové“ organizační podobě či podřízenosti, přišel listopad 1989, sametová revoluce, po níž se v březnu 1990 Československý ústav zahraniční vrátil ke svému původnímu poslání a postavení. Základy k tomu stavěl od roku 1980 tehdy předseda ČSÚZ PhDr. Miloš Václav Kratochvíl a od roku 1991 současný předseda ČSÚZ pan Jaromír Šlápota v čele nových orgánů ČSÚZ. Od roku 1990 má ústav demokratické stanovy, konají se pravidelné valné hromady, na nich se volí orgány ČSÚZ. Stejně demokraticky se provádějí všechny činnosti. Péče a spolupráce s krajany probíhá formou realizace velmi konkrétních projektů a ty se v poslední době soustřeďují do několika zemí. ČSÚZ podporuje české školy, mateřské školky a školičky. Zejména je oceňována aktivita ČSÚZ a jeho sponzorů na vybavování tříd a učeben českých škol počítačovou a audiovizuální technikou, vybavování tělocvičen, podpora krajanských folklorních a hudebních souborů apod.

Read 400 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2020

V Jednotě číslo 26, která vychází 27. června 2020, čtěte:
- Valná hromada České besedy Jazvenik
- Končenická chasa během zákazu shromažďování
- Nová koncepce studia chorvatštiny na pražské univerzitě
- Rekordní úroda třešní u Rohlíků v Daruvarských vinohradech
- Výstava Zdenky Zvonarkové Afrika
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi