Valná hromada Svazu Čechů v Hercegovci

NOVÉ STANOVY A ČESKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Do Masarykova domu v Hercegovci se 8. prosince sjeli krajané ze všech koutů země na valnou hromadu Svazu Čechů v Republice Chorvatsku. Kromě běžného schvalování zpráv, plánu práce a finančního plánu na příští rok, shromáždění schválilo nové stanovy Svazu Čechů a pravidla, rozhodlo o založení Českého kulturního centra a o udělení uznání aktuálnímu českému prezidentovi Miloši Zemanovi.

Když se práce ujalo pracovní předsednictvo v čele s Jaromírem Vrabcem, nejdřív k shromáždění promluvili hosté. Předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková ve své zprávě uvedla, že se pokračuje s navyšováním financí. Poděkovala spolupracovníkům a představitelům rad a institucí, které vyjmenovala, za úspěšnou spolupráci. Vypočítala návštěvy v České republice a návštěvy delegací z Česka i Rady Evropy ve Svazu. „Mladí by měli být prioritou,“ uvedla a vyjmenovala letní tábory a školy pro žáky a vzdělávací zájezdy. „Hodně se pracovalo a vkládalo do infrastruktury,“ řekla a zmínila úpravy budovy Svazu a České galerie i iniciativu pro založení klubu mladých.
J. Vrabec představil práci hospodářské rady, která koupila nemovitost v Masarykově ulici v Daruvaru pro budoucí kulturní centrum a rozhodla o úpravě fasády budovy Svazu. Veškeré požadavky krajanských spolků o finance rada splnila. Kristina Kvapilová informovala o akcích, které uspořádala kulturní rada: přehlídka dětské písně, Naše jaro, přehlídka dechových hudeb, etno den, účast na folklorním semináři, hudební seminář, přehlídka Krajanské zpěvánky, přehlídka hudebních skupin a folklorní přehlídka Vonička. Vyzvala, aby se na chystané folklorní a taneční semináře hlásilo co nejvíce zájemců z besed. Práci divadelní rady představila Mája Krejčová, podle níž je lipovecká přehlídka každým rokem lepší. Upozornila, že se zájemci o účast na chorvatském divadelním festivalu mají přihlásit do konce ledna. Informovala o divadelním semináři s odborníky z Čech, o divadelní knihovně v daruvarském Českém domě a ohlásila seminář s diplomovanou herečkou krajankou Mateou Bublićovou v polovině ledna 2020. Lidija Dujmenovićová informovala, že vydavatelská rada přihlásila na ministerstvo kultury knihy o první krajanské učitelce Slávce Žukovićové Máchové Václava Herouta a kol. a ročenku České besedy Daruvar v redakci Libuše Stráníkové. Podle žádosti Klubu literátů se hledá možnost vydat almanach nebo sbírku básní krajanských autorů. Nový předseda informační rady Vladimír Bílek ohlásil novou publikaci a materiály k Dožínkám, koncem příštího roku se má založit informační interaktivní portál české menšiny. Marie Válková za školní radu uvedla, že je počet žáků učících se česky stálý. Vypočítala akce uspořádané školní radou od zimní školy tvořivé dramatiky přes přehlídky a soutěže Naše jaro po letní tábory a školy pro žáky a učitele v Česku. „V roce 2020 se plánuje uskutečnit zájezd středoškoláků na jižní Moravu,“ uvedla. Informovala také o novém kurikulu a chystaných učebnicích. Práci historické rady představila Miroslava Veltruská. Shromažďují se údaje a píšou dějiny české menšiny. Marijan Lipovac chystá monografii k 100. výročí založení Svazu Čechů, Zdravko Palavra chystá titul o Češích po II. světové válce a profesor V. Herout a Davor Ambroš připravují publikaci k Dožínkám. „Měly by se napsat dějiny menšinového školství,“ uvedla. Představila práce na historické výstavě, v etnografické sbírce, práci profesora Herouta v archivu a školení nového archiváře. Vyzvala besedy, aby shromažďovaly dokumenty o své činnosti. Nově založenou radu Českého kulturního centra představil Dalibor Kolár. Bude pracovat na zakládání centra i na přístavbě budovy, spolupracovat s ostatními radami Svazu. „Hlídejte dokumenty, ať po nás něco zůstane,“ uvedl. Činnost NVI Jednoty představila ředitelka L. Dujmenovićová. Vedle tiskovin Jednoty, Dětského koutku, Přehledu a Českého lidového kalendáře vydala dva knižní tituly, připravila řadu propagačních materiálů pro Svaz i besedy, pracuje na historické výstavě. Pokračuje s digitalizací dalších ročníků Jednoty. „Jednota docílila finanční stabilitu,“ uvedla ředitelka. Poděkovala dopisovatelům i poslanci.
Poslanec V. Bílek připomněl události v uplynulém „turbulentním“ roce včetně referend, reformy školství, nového zákona o volbách. Mluvil o mezinárodní spolupráci, chystané bilaterální smlouvě mezi Českem a Chorvatskem a chystaném plánu podpory českého kulturního zahraničí v pětiletém období. Vyjádřil naději, že by přístavba školy v Daruvaru mohla být hotová koncem března. Zmínil probíhající práce na besední ubytovně v Daruvaru, fasádě budovy Svazu a galerie, obnovu fasády a výměnu oken v Záhřebu a přípravu dokumentace pro vzdělávací středisko ve Tkonu. Podle něj by spolky v budoucnu měly dostat ještě více prostředků.
Referentka Danijela Šilobodcová informovala o finančním stavu: Svaz měl v roce 2018 přes 4,885 milionu kun příjmů a přes 4,895 milionu kun výdajů, s přenosem z předchozího roku zůstal přebytek 17 tisíc kun a odložené příjmy na budoucí období. Jarmila Kulhavá za dozorčí výbor dosvědčila, že dokumentace byla vedena správně a že vše bylo v pořádku. Valná hromada všechny zprávy bez diskuse zvedáním rukou schválila.
Po kratší diskusi byly schváleny nové stanovy Svazu Čechů, jimiž se umožňuje i hospodářská činnost Svazu. S jedním hlasem proti byl schválen i návrh pravidel komise o rozdělování prostředků členkám.
Světluška Prokopićová požádala o vysvětlení, zda nové České kulturní centrum nebude paralelním orgánem Svazu. Poslanec Bílek vysvětlil, že jde o těleso působící pod hlavičkou Svazu, které se bude financovat z Ministerstva kultury na základě reciprocity s kulturním střediskem Moravských Chorvatů v Jevišovce, spolky tedy nepřijdou o část prostředků. Shromáždění jednomyslně schválilo založení Centra. Jednalo se o úpravě rozpočtu. Kvůli zvýšení příjmů od Úřadu pro lidská práva a županství byly navýšeny celkové příjmy. Přebytek ve výši 573 tisíc kun Svaz využije na dokumentaci pro středisko ve Tkonu a na instituční podpory. Plán práce na rok 2020 představil tajemník D. Kolár. D. Šilobodcová podrobně představila finanční plán na rok 2020, v němž je 9,996 milionu kun na straně příjmů i výdajů. Shromáždění plány jednomyslně schválilo.
J. Vrabec navrhl shromáždění jménem předsednictva, aby se českému prezidentovi Miloši Zemanovi udělilo čestné uznání Svazu Čechů za jeho podporu krajanům v Chorvatsku. „Všechno, co nám slíbil, se realizovalo,“ uvedl. J. Kulhavá porovnala stav hercegoveckého Masarykova domu kdysi a dnes, kdy se jen svítí novotou: „Všechna čest za to, že se staví a upravuje. Důležitá je ale i vzájemná podpora, a to, abychom si jedni druhých vážili.“ Zdenko Tauš poděkoval jménem Kaptolských za pomoc při obnově Domu České besedy. Zástupce velvyslance Slavomír Goga poděkoval za schválení ocenění pro českého prezidenta a vyjádřil naději, že se zase vbrzku s krajany sejde. Předsedkyně Svazu poděkovala všem za účast v jednání, hostitelské Besedě, která v příštím roce ostaví sto let činnosti, za pohostinnost a popřála všechno dobré. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Projevy hostů
Starosta Hercegovce Boro Bašljan přivítal přítomné v nejvyspělejší obci v županství. „Je to zásluha chorvatského i českého národa, které zde žijí ve vzájemnosti.“ Zmínil příklad dvou kulturních domů, které společně stavěly oba národy. „Žijeme tu svorně. Máme překrásnou obec, vítejte v Hercegovci,“ uzavřel starosta.
Zástupce velvyslance ČR v Záhřebu Slavomír Goga zdravil i jménem velvyslance J. E. V. Zavázala. „Jsem poprvé na valné hromadě. Gratuluji vám k dalšímu úspěšnému roku. Viděli jsme, s jakým nadšením se zapojujete do organizace.“ Uvedl, že aktivity krajanů měl možnost vidět i zvláštní zmocněnec Jiří Krátký. S. Goga se zmínil o nastávajícím roce, který je dožínkový, ale i o roku chorvatského předsednictví Evropskou unií. „Věřím, že se nám podaří přivést sem i pana Babiše,“ uvedl. Ohlásil, že se v lednu ozve dopisem s plány podpory na rok 2020. Poděkoval za dobrou spolupráci a popřál krásné svátky a hodně energie.
Poslanec Vladimír Bílek poděkoval starostovi Hercegovce za podporu Besedě při obnově Domu. Pochválil nápad uspořádat shromáždění v obci, která napřesrok oslaví sto let spolku a devadesát let Masarykova domu.
Místožupanka Táňa Novotná Golubićová řekla: „Jsem hrdá představitelka české menšiny na úrovni županství, jsem hrdá i na všechny úspěchy.“ Připomněla, že menšina má dobré postavení a že si lokální i regionální samospráva i státní správa všímá menšinových aktivit.

ZASEDAL VÝKONNÝ VÝBOR A PŘEDSEDNICTVO
Před valnou hromadou se 3. prosince ve Svazu Čechů sešly v rámci příprav shromáždění nejdříve výkonný výbor a po něm předsednictvo. Jednalo se o tématech, o kterých měla rozhodovat valná hromada, všechno bylo důkladně projednáno a připraveno.

Read 95 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 29 2020

V Jednotě číslo 29, která vychází 18. července 2020, čtěte:
- V České republice akce k ukončení chorvatského předsednictví Evropskou unií
- Malí maturanti českých základních škol Daruvar a Končenice
- Podnikatelka – pěstitelka neobyčejných ovocných druhů
- Lipik – lázeňské městečko
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi