Oslava stého výročí České besedy Mezurač

PRVNÍ STOLETÍ SE DOVRŠILO, DO DRUHÉHO JSME VKROČILI
Ať měříte jakýmkoliv měřítkem, sto let je hodně, a když jde o spolek národnostní menšiny, který v nevýhodných podmínkách ne-milosrdné asimilace dokázal celé století ochránit češství svých před-ků, úspěch je ještě větší. Proto byla oslava stého výročí České besedy Mezurač 17. ledna 2020 velkolepá, a proto přišli poblahopřát početní přátelé.

Hosty před domem vítala spolková dechovka, která potom vedla průvod k rodinnému domu Klášterkových, v němž byla před sto lety založena Beseda. „Můj praděda měl čtrnáct let, kdy se v roce 1880 s rodiči přistěhoval do Mezurače, a už dva roky potom stál tento hosti-nec s jevištěm, v němž byla pravě na dnešní den v roce 1920 založe-na Československá obec,“ řekl Josef Klášterka, který spolu s poslan-cem Vladimírem Bílkem odhalil pamětní desku na domě svých před-ků.
Následovaly slavnostní akademie a kulturně umělecký program v nově upraveném Národním domě, na jehož přístavbu a důkladnou rekonstrukci finančně přispěla Rada pro národnostní menšiny, Úřad pro lidská práva, Česká a Slovenská republika, županství, města a místní podniky. „Děkuji i našim členům, kteří pilně pracovali, aby investice v celkové hodnotě tři a půl milionu kun byla úspěšně do-končená,“ řekl předseda Besedy Velibor Potužák při vítání hostů. Poděkoval řadě jednotlivců, kteří nesobecky přispívali k uskutečnění projektu, a uvedl základní údaje o minulosti spolku.
Na projev předsedy navázal dlouholetý tajemník spolku Josef Šoufek, který představil bohaté dějiny Besedy v české řeči s promí-táním chorvatského překladu. „Krátce po přistěhování Čechů a Slo-váků v roce 1886 byla založená první dechovka v Poiloví. Češi se zapojovali i do činnosti sboru dobrovolných hasičů, založeného na sklonku devatenáctého století, a hned po první světové válce se zde hrálo divadlo. V roce 1920 byla založena Beseda,“ řekl a uvedl nej-větší úspěchy spolku během prvního století působení.
První století skončilo, do druhého jsme vkročili, zaznělo v proje-vech početných hostů, kteří Besedě k jubileu poblahopřáli. „Děkuju předchozím generacím za stoletou činnost, současné přeji, aby i v budoucnu vedla spolek se stejnou láskou a vášní,“ sdělil místopřed-seda Svazu Čechů Jiří Bahník a odevzdal předsedovi Potužákovi uznání Svazu k stému výročí působení Besedy.
Ke gratulacím se přidali představitelé kulturně uměleckého spolku Ližnjan (Istrie), představitel Svazu Slováků Jozef Jozefčik, starosta města Kutina Zlatko Babić a poslanec za českou a slovenskou men-šinu Vladimír Bílek. Všichni Besedě popřáli, aby svůj úkol plnila také v budoucnu, a přání všech hezky formulovala předsedkyně České besedy Sisak a Menšinové rady sisacko-moslavinského žu-panství Jiřinka Vidovićová, která řekla: „Přejí vám, ať i vnuci vašich vnuků oslavují tak velká jubilea“.
Těm, kteří přispěli k dosavadním úspěchům Besedy, patří kromě slov chvály také písemná uznání, která předal předseda Potužák. Plakety Besedy dostali Josef Šoufek, Stjepan Stjepanek a Fanynka Vaníčková, řada zasloužilých jedinců, institucí a firem dostala uznání a poděkování.
Následoval dvouhodinový kulturně-umělecký program, v němž se představily všechny skupiny hostitelského spolku – dechovka, folklorní skupiny dětí a dospělých a pěvecká skupina Hlas, pěvecká skupina mezuračské Matice slovenské, folklorní soubor Holubička České besedy Daruvar, děti, které se učí česky v základní škole Ba-nova Jaruga, chorvatský spolek Repušnica a folklorní skupina Matice slovenské Rijeka.
Před programem oslavu doplnily dvě výstavy. O výstavě krojů Čechů a Slováků na území Moslaviny mluvila ředitelka kutinského muzea kustodka Slavica Moslavcová. O výstavě bankovek Rakous-ko-Uherska majitel numizmatické sbírky Oliver Bukač. V sále byly vystavené také dokumenty, fotografie a články z novin, které svědčí o bohatých dějinách spolku. Referáty doprovázelo promítání foto-grafií.
 „Jsem velice spokojen, jak oslava dopadla,“ řekl nám po progra-mu Velibor Potužak, předseda Besedy oslavenkyně. „Měli jsme vel-ký počet hostů a diváků, na jevišti se střídaly české, slovenské a chorvatské soubory, čímž jsme chtěli zdůraznit multikulturnost a společný život v souladu všech národností našeho prostředí. Co se týče organizačních záležitostí, neměli jsme žádné problémy, máme sehranou skupinu, která všechno dokáže vykonat.“ Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Hosté: Z první řady program sledovali: poslanec za českou a slo-venskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek, místo-předsedové Svazu Čechů v RCH Marie Válková a Jiří Bahník, před-seda Matice slovenské Mezurač a vyslanec předsedy Svazu Slováků Jozef Jozefčík, starosta města Kutiny Zlatko Babić, předseda rady města Kutina Davor Kljakić, předsedkyně Rady české menšiny Si-sacko-moslavinského županství a České besedy Sisak Jiřinka Vido-vićová, předseda Rady české menšiny města Kutina Zlatko Stjepa-nek, předseda Koordinace českých menšinových rad RCH Damir Malina, představitel české menšiny Istrijského županství Josef Kláš-terka, představitelé rad ostatních národnostních menšin, českých be-sed a matic slovenských, přátelského kulturního spolku Ližnjan a místních institucí, náboženských komunit a občanských sdružení.

Z dějin spolku
„Vzdáváme hold zakladatelům našeho spolku, kteří pravě na dnešní den před sto lety měli zakládající shromáždění Českosloven-ské obce v hospodě rodiny Klášterkovy. V ní po celých šestnáct let probíhala veškerá činnost spolku,“ řekl V. Potužák ve svém referátu z dějin spolku. Krátce po založení Besedy začala působit i česká do-plňovací škola a díky početným nadšencům i století poté v Mezurači zní česká řeč, zachovala se česká kultura. V roce 1936 byl vystavěn Národní dům, což dodalo členům nový vzlet, a přilákalo další zájem-ce o spolkovou činnost. Začátkem druhé světové války byla menši-nová činnost zakázána, jednotliví členové Besedy se přidali k I. čes-koslovenské brigádě Jan Žižka z Trocnova a působili v brigádní de-chovce, kde svou činností usilovali o kontinuitu českého jazyka. Po válce byla činnost spolku obnovena, a už v roce 1961 se v Mezurači konaly Dožínky, potom spolek dostal kyjovské kroje a dechovou hudbu. Koncem sedmdesátých let folklorní skupina vystupuje na mezinárodních přehlídkách. Současná aktivita vrcholí v roce 2016 uspořádáním Dožínek v Mezurači a Kutině a dokončením přístavby a rekonstrukce Národního domu.

Read 25 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi